Xả hàng tồn kho giảm giá lên đến 30%

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

XIN VUI LÒNG ĐỌC! YÊU CẦU XÉT NGHIỆM VÀ LÀ ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP BẠN SỬ DỤNG.

BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN TÁC DỤNG ĐỂ RẮN MÌNH, BẤT KỲ BÊN THỨ BA, CÔNG TY HOẶC QUYỀN PHÁP LÝ NÀO VÀ RẰNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ / HOẶC TƯƠNG TÁC CỦA BẠN, CŨNG NHƯ TIẾP TỤC SỬ DỤNG HOẶC TƯƠNG TÁC TRANG WEB ĐIỀU CHỈNH BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CŨNG NHƯ CÁC THỎA THUẬN KHÁC MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐĂNG TRÊN TRANG WEB.

BẰNG CÁCH XEM, TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC TƯƠNG TÁC VỚI HOẶC VỚI BẤT KỲ BANNER, POP-UP HOẶC QUẢNG CÁO NÀO XUẤT HIỆN TRÊN NÓ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA.

KHIẾU NẠI CỤ THỂ ĐƯỢC TRUY CẬP ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC LUẬT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN CỦA TRẺ EM (COPPA) năm 1998.

BẢO LƯU QUYỀN TỪ CHỐI TRUY CẬP CHO BẤT KỲ NGƯỜI HOẶC NGƯỜI XEM NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO PHÁP LUẬT nào. THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MÀ BẠN CHẤP NHẬN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM, ĐƯỢC PHÉP THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH MIỄN TRỪ VÀ CHO NHIỀU MỤC ĐÍCH KHÁC.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI THỜI GIAN. KHÁCH THAM QUAN CÓ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NHƯ MỘT PHẦN CỦA XÉT DUYỆT ĐỂ ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP, ĐỂ LƯU GIỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THÔNG TIN VỀ NHỮNG THAY ĐỔI NÀY BẰNG CÁCH XEM LẠI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG NÀY MỖI LẦN THAM QUAN.

CÁC BÊN TRONG THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khách truy cập, người xem, người dùng, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng, ở đây được gọi chung là "Khách truy cập", là các bên của thỏa thuận này. Trang web và chủ sở hữu và / hoặc nhà điều hành của nó là các bên của thỏa thuận này, sau đây được gọi là "Trang web."

SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ TRANG WEB NÀY

Ngược lại, trừ khi bạn đã ký hợp đồng rõ ràng bằng văn bản với trang web này, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, chi nhánh hoặc khách hàng không có quyền sử dụng thông tin này trong môi trường thương mại hoặc công cộng; họ không có quyền quảng bá, sao chép, lưu, in, bán hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của nội dung trang web này. Bằng cách truy cập nội dung của trang web này, bạn đồng ý với điều kiện truy cập này và bạn thừa nhận rằng bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào là bất hợp pháp và bạn có thể bị phạt dân sự hoặc hình sự. Xin nhắc lại, Khách truy cập không có bất kỳ quyền nào để sử dụng nội dung hoặc các phần của chúng, bao gồm cơ sở dữ liệu của nó, các trang ẩn, các trang được liên kết, mã cơ bản hoặc tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể chứa, vì bất kỳ lý do gì hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Nhận thấy thực tế là có thể khó xác định chính xác thiệt hại phát sinh do vi phạm quy định này, Khách truy cập đồng ý bồi thường cho chủ sở hữu của các thiệt hại đã thanh lý với số tiền là US $100.000, hoặc, nếu có thể tính được, chi phí thực tế và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Khách truy cập đảm bảo rằng họ hiểu rằng chấp nhận điều khoản này là một điều kiện để truy cập và việc truy cập cấu thành sự chấp nhận.

QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRANG WEB HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG, BÁN, XUẤT BẢN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY

Trang web và nội dung của nó được sở hữu hoặc cấp phép bởi chủ sở hữu trang web. Tài liệu có trên trang web phải được coi là độc quyền và có bản quyền. Khách truy cập không có quyền gì trong nội dung trang web. Việc sử dụng nội dung trang web vì bất kỳ lý do gì đều là bất hợp pháp trừ khi nó được thực hiện với hợp đồng rõ ràng hoặc sự cho phép của trang web.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB, CO-THƯƠNG HIỆU, "KHUNG HÌNH" VÀ TRANG WEB THAM KHẢO BỊ CẤM

Trừ khi được trang web cho phép rõ ràng, không ai có thể liên kết trang web này hoặc các phần của trang web này, (bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng, nhãn hiệu, thương hiệu hoặc tài liệu có bản quyền) với của họ vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, bạn không được phép tham chiếu URL (địa chỉ trang web) của trang web này hoặc bất kỳ trang nào của trang web này trên bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi, cũng như bạn không được phép 'đóng khung' trang web. Bạn đặc biệt đồng ý hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc hủy kích hoạt bất kỳ hoạt động nào như vậy và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do vi phạm quy định này. Nhận thấy thực tế là có thể khó xác định chính xác thiệt hại phát sinh do vi phạm quy định này, bạn đồng ý bồi thường cho chủ sở hữu của những thiệt hại đã thanh lý với số tiền là US $100.000, hoặc, nếu có thể tính được, chi phí thực tế và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Bạn đảm bảo rằng bạn hiểu rằng chấp nhận điều khoản này là một điều kiện để truy cập và việc truy cập cấu thành sự chấp nhận.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác của nội dung xuất hiện tại, được liên kết đến trên hoặc được đề cập trên. Khách truy cập chịu mọi rủi ro liên quan đến việc xem, đọc, sử dụng hoặc dựa vào thông tin này. Trừ khi bạn đã hình thành một hợp đồng rõ ràng trái ngược với chúng tôi, bạn không có quyền dựa vào bất kỳ thông tin nào ở đây là chính xác. Chúng tôi không bảo hành như vậy.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC PHẦN MỀM CỦA BẠN DO TƯƠNG TÁC VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY. VISITOR ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ RỦI RO VỀ VIRUSES, CÔNG VIỆC HOẶC CÁC YẾU TỐ THAM NHŨNG KHÁC.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với máy tính hoặc phần mềm của khách truy cập hoặc bất kỳ người nào mà khách truy cập liên lạc sau đó do làm hỏng mã hoặc dữ liệu vô tình được chuyển đến máy tính của khách truy cập. Một lần nữa, khách truy cập xem và tương tác với trang web này, hoặc biểu ngữ hoặc cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo hiển thị trên đó, tự chịu rủi ro.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TÁC HẠI DO TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web này tự chịu rủi ro. Trang web không đảm bảo rằng các bản tải xuống không có lỗi làm hỏng mã máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi rút và sâu.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bằng cách xem, sử dụng hoặc tương tác theo bất kỳ cách nào với trang web này, bao gồm biểu ngữ, quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên, tải xuống và như một điều kiện của trang web để cho phép xem hợp pháp của mình, Khách truy cập vĩnh viễn từ bỏ mọi quyền khiếu nại về thiệt hại của bất kỳ và tất cả các mô tả dựa trên bất kỳ yếu tố nhân quả nào dẫn đến bất kỳ tác hại nào có thể xảy ra, bất kể mức độ nghiêm trọng hay sâu rộng, cho dù thể chất hay tình cảm, có thể thấy trước hay không lường trước được, cho dù về bản chất cá nhân hay thương mại. Đối với bất kỳ khu vực pháp lý nào hiện có thể cho phép những loại trừ này, trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền bạn phải trả, nếu có, để sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn đồng ý không giữ cho chúng tôi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, hành động của Chúa, chiến tranh, khủng bố, nổi dậy, bạo loạn, hoạt động tội phạm, thiên tai, gián đoạn thông tin liên lạc hoặc cơ sở hạ tầng, lao động thiếu hụt hoặc gián đoạn (bao gồm cả cảnh cáo bất hợp pháp), thiếu nguyên liệu và bất kỳ sự kiện nào khác không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

SỰ BỒI THƯỜNG

Khách truy cập đồng ý rằng trong trường hợp anh ta gây ra thiệt hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba do hoặc liên quan đến việc sử dụng, Khách truy cập sẽ bồi thường cho chúng tôi và, nếu có, bảo vệ chúng tôi trước bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào.

ĐĂNG KÝ

Khách truy cập đồng ý với tư cách là một điều kiện để xem, rằng bất kỳ giao tiếp nào giữa Khách truy cập và Trang web đều được coi là gửi. Tất cả các nội dung đệ trình, bao gồm các phần trong đó, đồ họa có trong đó, hoặc bất kỳ nội dung nào của nội dung đệ trình, sẽ trở thành tài sản độc quyền của Trang web và có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép thêm, cho mục đích thương mại mà không cần xem xét thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Khách truy cập đồng ý chỉ truyền đạt thông tin đó cho Trang web, mà họ muốn mãi mãi cho phép Trang web sử dụng theo bất kỳ cách nào mà nó thấy phù hợp. "Đệ trình" cũng là một điều khoản của Chính sách Bảo mật.

ĐỂ Ý

Không có thông báo bổ sung nào dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do gì được yêu cầu cung cấp cho Khách truy cập và Khách truy cập đảm bảo rõ ràng rằng quyền được thông báo được từ bỏ như một điều kiện để được phép xem hoặc tương tác với trang web.

TRANH CHẤP

Là một phần xem xét mà Trang web yêu cầu để xem, sử dụng hoặc tương tác với trang web này, Khách truy cập đồng ý sử dụng trọng tài ràng buộc đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào ("YÊU CẦU") dưới bất kỳ hình thức nào (cho dù trong hợp đồng, hành vi sai trái hoặc khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch mua này, sản phẩm này, bao gồm các vấn đề chào mời, các vấn đề về quyền riêng tư và các vấn đề về điều khoản sử dụng.

Trọng tài sẽ được tiến hành theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày tranh chấp được đệ trình lên Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Thông tin về Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, các quy tắc và biểu mẫu của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ có sẵn tại Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, 335 Đại lộ Madison, Tầng 10, New York, New York, 10017-4605. Phiên điều trần sẽ diễn ra tại thành phố hoặc quận của chủ sở hữu.

Trong mọi trường hợp, người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng sẽ không có quyền ra tòa hoặc xét xử bồi thẩm đoàn. Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng sẽ không có quyền tham gia vào hoạt động khám phá trước khi dùng thử trừ khi được cung cấp trong các quy tắc; bạn sẽ không có quyền tham gia với tư cách là đại diện hoặc thành viên của bất kỳ nhóm người khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào được phân xử theo trọng tài; quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc với các quyền kháng cáo hạn chế.

Bên thắng kiện sẽ được bên kia hoàn trả mọi chi phí liên quan đến việc phân xử tranh chấp, bao gồm phí luật sư, phí thu thập, phí điều tra, chi phí đi lại.

QUYỀN LỢI VÀ THẨM QUYỀN

Nếu bất kỳ vấn đề nào liên quan đến giao dịch mua này sẽ được đưa ra trước tòa án pháp luật, trước hoặc sau trọng tài, Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng đồng ý rằng thẩm quyền duy nhất và thích hợp là tiểu bang và thành phố được tuyên bố trong thông tin liên hệ của chủ sở hữu web trừ khi có quy định khác ở đây. Trong trường hợp tranh tụng tại tòa án liên bang, tòa án thích hợp sẽ là tòa án liên bang gần nhất với chủ sở hữu của địa chỉ.

LUẬT ÁP DỤNG

Người xem, khách truy cập, thành viên, người đăng ký hoặc khách hàng đồng ý rằng luật hiện hành được áp dụng, trong mọi trường hợp, phải là luật của tiểu bang của chủ sở hữu.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Người bán của sản phẩm này là:

Địa chỉ gửi thư: rkresources.vn@gmail.com